Skip to content

แก้ไขที่ตั้งสำนักงานสาขา

แก้ไขที่ตั้งสำนักงานสาขา

สำนักงานทะเบียน. สำนักงานทะเบียนเริ่มดำเนินการให้บริการครั้งแรกพร้อมกับการก่อตั้งขึ้นของ " วิทยาลัยรังสิต " เมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยแรกเริ่มมี สาขา / จุดให้บริการ สำนักงานใหญ่ สาขา / จุดให้บริการ สาขา atm ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ แบบสอบถาม แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำ เผอิญว่า ผมต้องไปติดต่อสำนักงานประกันสังคม เลยลองหา แผนผังที่ตั้งสังเขปของสมาคม ทั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) หนังสืออนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ใช้เป็น ประกาศสํานักงานประก ันสังคม จังหวัด สํานักงานประก ันสังคมจังหวัดสาขา ต่อสํานักงานแห ่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งกิจการของ

Sep 27, 2018 · 1. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสํานักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน 2.

บริการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ย้ายสำนักงานใหญ่ เพิ่มลดสาขา. การแก้ไขที่ตั้งสำนักงาน หรือ ย้ายสำนักงานใหญ่ นั้น สาขา / จุดให้บริการ สำนักงานใหญ่ GHBank Call Center. -2645-9000 Fax -2645-9001. Social Media. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เกี่ยวกับ สปส . เกี่ยวกับองค์กร. ประวัติสำนักงานประกันสังคม ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม: แก้ไขเพิ่มเติมห้างหุ้นส่วน ได้แก่ ชื่อของห้างหุ้นส่วน,ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ

Maybank Kim Eng - ที่ตั้งสำนักงานและสาขา

รบกวนขอปรึกษา หน่อยจ้า จะทำเรื่องยุบสาขา 1 สาขา และย้ายที่อยู่สำนักงานใหญ่ มาสาขาที่1 แทน อยู่ในจังหวัดเดียวกัน เอกสารจะ ค าแนะน าการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส านักงานใหญ่หรือตั้งหรือย้ายส านักงานสาขา เปลี่ยนตัวผู้เป็น ที่ตั้งส านักงานสาขา การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่นั้น แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 1. 14.แผนที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ ให้กรรมการมีอำนาจเซ็นรับรองและประทับตรา(ให้วาดเอง ไม่เอาจาก Google Map) 5 ชุด 15. แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ด้วย 6. จัดท าค าขอจดทะเบียน โดยให้กรรมการตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้เป็นผู้ขอจด วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (หรือสำนักงานสาขา) -ถ้ามี- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยที่ตั้งแห่งใหม่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes