Skip to content

พันธบัตรอัตราดอกเบี้ย

พันธบัตรอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา อัตราดอกเบี้ยเงินฝากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการคิดร้อยละต่อปี ธนาคารจ่ายให้เป็นผล พันธบัตรตั๋วเงิน ก็ตาม มีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเพราะอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลเป็นดอกเบี้ยตายตัว หากดอกเบี้ยปรับ คลังออกพันธบัตรออมทรัพย์ 5 หมื่นล้าน ขายประชาชน 14 พ.ค.นี้ ส่วนรุ่นอายุ 10ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย กองทุนอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้ผู้ลงทุนในพันธบัตรที่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อสะท้อนความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย พันธบัตรอัตราดอกเบี้ย

รุนอายุ 7 ป (sb26da) อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ รอยละ 1.95 ตอป 2. กระทรวงการคลังจะจัดจ าหน่ายพันธบัตร จ านวนรวม 15, 000 ล้านบาทแบงเป็น 2 รุน คือ

วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี "ราคาพันธบัตร เคลื่อนไหวไปทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย" จะดีกว่ามั้ย ถ้าเรามาลองทำความเข้าใจหลักการเบื้องหลังการท่อง

14 พ.ค. 2020 อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 10 ร้อยละ 4.00 พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 14 พฤษภาคม 2573. ใครซื้อได้บ้าง? บุคคล 

ข่าวหนี้สาธารณะและพันธบัตร 08/01/2556 - แถลงข่าวเรื่อง การเตรียมการออกพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ (Inflation Linked Bond : ILB) รุ่นอายุไม่เกิน15

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes