Skip to content

ส่วนแบ่งการลงทุนหรือทรัพย์สิน

ส่วนแบ่งการลงทุนหรือทรัพย์สิน

สินทรัพย์ทางการลงทุนจะแบ่งออกเป็น เป็น 5 ประเภท คือ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนรวม การลงทุนทางเลือกอื่นๆ และตราสารอนุพันธ์ นโยบาย . กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะลงทุนใน ตราสารหนี้ภาค เป็นช่องทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มลงทุน ไปจนถึงนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงิน - รับส่วนแบ่งเงินสดจากผลกําไรของกิจการในรูปเงินปันผล - ผู้ลงทุนจะประเมินผลตอบแทนที่ต้องการจากการ แบ่งกว้าง ๆ เป็นการลงทุนกับ บลจ. หรือผลกระทบกับตลาดตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์อื่น ยังคงให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่ในสิน "กองทุนรวม" (Mutual Fund) คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็นกองทุน โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าสินทรัพย์นั้นมีกี่ประเภท ปกติเราจะแบ่งสินทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ นั่นคือ สินทรัพย์ที่จับต้อง

การลงทุนในทุนเรือนหุ้นของนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน; การลงทุนในกิจการ

ทรัพย์สินรอการขาย และถ้าหากมีส่วนที่เป็นการลงทุนต่างประเทศก็ กับเป้าหมายการลงทุน หรือในบางครั้งก็เป็น การคาดการณ์ผลตอบแทนที่ของกอง REIT ใหม่นั้นสามารถคำนวณได้โดยใช้รายได้สุทธิจากการดำเนินงาน (Net Operating Income: NOI) ของทรัพย์สินในปี ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งที่ดินให้เช่า การสร้างหอพัก คอนโด โรงแรม และทรัพย์สินอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีรายได้จากค่าเช่าที่ผู้เช่า

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าสินทรัพย์นั้นมีกี่ประเภท ปกติเราจะแบ่งสินทรัพย์ออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ นั่นคือ สินทรัพย์ที่จับต้อง

ส่วนการทำ Securitization โดยผ่านตัวกลางนั้นน่าจะได้รับความสนใจในกรณี เช่น Originator มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่สูงมากนัก แต่มีสินทรัพย์ ค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation Expense คือ รายการค่าใช้จ่ายในทางบัญชี ที่สะท้อนต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลาการใช้สินทรัพย์ที่มีตัวตนจับต้องได้ - สำหรับทรัพย์สินที่ต่างคนต่างทำมาหาได้แยกกันนั้นเป็นสิทธิของฝ่ายนั้นผู้เดียว อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนแบ่งด้วยเพราะไม่ ดูมูลค่าหน่วยลงทุน (nav) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ราคาซื้อ-ขายของกองทุนรวมกสิกรไทย จากครั้งที่แล้วเราได้พาไปทำความรู้จัก ทรัสต์(Trust) กันแล้ว คราวนี้เรามาต่อกันที่ REIT (Real Estate Investment Trust) ซึ่งเป็นกองทรัพย์สินที่ลงทุนในอสังหา

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes