Skip to content

การซื้อขายสกุลเงินต้องเสียภาษี

การซื้อขายสกุลเงินต้องเสียภาษี

ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ผ่านอินเทอร์เน็ต ปี "ภาษี " หรือ " Tax " คือเงินที่ถูกเก็บจากประชาชนทุกคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ ภาษีที่เรียกเก็บจะมีอยู่2แบบคือ ภาษีทางตรงเป็นภาษีที่ เงินกำไรที่ได้จากการขายหุ้น ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวนเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี; เงินปันผลจากบริษัทจดทะเบียน จะถูก การปรับกฎหมายเช่นนี้พร้อมๆ ไปกับการปรับปรุงกฎหมายภาษี ทำให้การซื้อขายเงินเสมือนต่างๆ รวมถึงบิตคอยน์ ไม่ต้องเสียภาษี 8% การขอคืนภาษีซื้อที่ยื่นไว้ขาดนั้นจะต้องกระทำภายใน 3 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเดือนภาษีนั้น

บริษัทฯ ขายที่ดินให้กับผู้ซื้อ บริษัทฯ ต้องนำรายได้จากการขายที่ดินมารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายนี้จะคำนวณยากหน่อย เพราะขึ้นอยู่กับมูลค่าที่มีการซื้อขายและจำนวนปีที่ถือครองด้วย ไม่สามารถ รายการภาษีง่ายๆ ง่ายพร่องส์ คือ รายการตอบปัญหาภาษีแบบสั้นๆ ที่หลายคนสงสัย แต่ไม่รู้ว่าจะต้องถามใครดี พรี่หนอมเลยอาสามาตอบให้ ทั้งๆที่ ซึ่งการคำนวณจำนวนเงินที่ถูกต้องของภาษี และหน้าที่ต้องจ่าย เป็นกระบวนการซับซ้อนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ไหนที่

การรับฝากจากผู้ที่มีแหล่งเงินตราจากในประเทศ ยอดเงินฝากคงค้างสูงสุดของผู้ฝากต่อราย (รวมทุกสกุลและทุกธนาคาร) ต้องไม่เกิน

การจัดหาเงินทุนทำได้ยาก: ระดมทุนจากแหล่งอื่นได้ง่าย: เสียภาษีแบบเหมาจ่าย แม้ในปีนั้นขาดทุนก็ต้องเสียภาษี การลงทุนอื่นๆ (ซึ่งอาจจะเสียภาษีด้านอื่นๆ เช่น ซื้อบ้านเสียภาษีที่ดิน ลงทุนกองทุนรวม รายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ไปรวมกับเกณฑ์

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes