Skip to content

Teradata corp ราคาหุ้นย้อนหลัง

Teradata corp ราคาหุ้นย้อนหลัง

เว็บฟรี กราฟเทคนิคัล ข้อมูลย้อนหลัง และงบการเงิน ของ หุ้น CKP พรัอมเครื่องมือช่วยคำนวนผลกำไรขาดทุน fund/stock technical chart,graph with realtime indicators and auto calculate profit. เว็บฟรี กราฟเทคนิคัล ข้อมูลย้อนหลัง และงบการเงิน ของ หุ้น JAS พรัอมเครื่องมือช่วยคำนวนผลกำไรขาดทุน fund/stock technical chart,graph with realtime indicators and auto calculate profit. ราคาหุ้นปัจจุบัน: ถูกกว่ามูลค่าจริง 54%: รายงานล่าสุด 03/2020 รอบ 3 เดือน บริษัทขาดทุน-0.61 บ. / หุ้น: มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี) 0.00บ. / หุ้น ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 2,500,100 มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท) ราคาหุ้นปัจจุบัน: แพงกว่ามูลค่าจริง 5.22 เท่า: รายงานล่าสุด 03/2020 รอบ 3 เดือน บริษัทขาดทุน-0.01 บ. / หุ้น: มูลค่ากำไรบริษัท (1ปี) 0.72บ. / หุ้น กราฟ ราคา ทองคำ Gold Forex กราฟ ราคา ทองคำต่างประเทศ Kitco ) ราคาหุ้นของกองทุนซื้อขายทองคำแท่ง SPDR ดัชนีย์ HUI และราคา Gold Spot จาก Kitco ราคาหุ้นย้อนหลัง; นักลงทุนสัมพันธ์. แบบฟอร์ม 56-1; รายงานประจำปีและหนังสือชี้ชวน; ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 228,768,675 มูลค่าซื้อขาย ('000 บาท)

p/bv: ประเมิน ราคากับส่วนผู้ถือหุ้น ที่มาจาก สินทรัพย์-หนี้สิน หรือส่วนที่ผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของจริงๆ สินทรัพย์ส่วนนี้ ถ้าจะ คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ราคาปิดหรือราคาเฉลี่ยของการซื้อขาย) ย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดย

ราคาหุ้นย้อนหลัง; นักลงทุนสัมพันธ์. แบบฟอร์ม 56-1; รายงานประจำปีและหนังสือชี้ชวน; ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น กราฟราคาหุ้น dcorp ท่านสามารถเลือกดูกราฟช่วงระยะเวลา 3 เดือน, 1 ปี, 3 ปี หรือทั้งหมดได้ โดยติ๊กที่ปุ่ม 3M, 1Y, 3Y, ALL ตามลำดับ การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562. ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง. เว็บฟรี กราฟเทคนิคัล ข้อมูลย้อนหลัง และงบการเงิน ของ หุ้น PSTC พรัอมเครื่องมือช่วยคำนวนผลกำไรขาดทุน fund/stock technical chart,graph with realtime indicators and auto calculate profit. ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 21.00 / 84,200 ราคาเปิด (บาท)

Apex Business WordPress Theme | Designed by Crafthemes